Templates by BIGtheme NET

DSA, s.r.o. Bozeny Nemcovej 1157, Vranov nad Toplou IČO: 46 507 027 DIČ DPH: SK2023561518

Reklamačný poriadok

Obchodné vzťahy spoločnosti DSA, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) so zákazníkmi sa riadia pri veľkoobchodnom predaji zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObZ“) a pri malopredaji konečnému spotrebiteľovi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.z.“). Uvedené platí aj v rámci právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami vo veci nárokov z vád tovaru a ich uplatnenia.

Maloobchodným predajom konečnému spotrebiteľovi sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie predaj spotrebiteľovi, t.j. fyzickej osobe, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Veľkoobchodným predajom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie každý predaj, ktorý podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a tohto reklamačného poriadku nemožno považovať za maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi.

Článok 1

Zodpovednosť spoločnosti za vady predanej veci.

1.1.
Predávaný tovar musí mať požadovanú kvalitu, množstvo, technické parametre a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Obal, v ktorom je tovar uložený nesmie byť poškodený . Za vady, ktoré má predávaný tovar už pri prevzatí kupujúcim v plnej miere zodpovedá predávajúci. V prípade už použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. Pri montáži tovaru je kupujúci povinný riadiť sa pokynmi uvádzanými výrobcom automobilu a zakúpeného tovaru. Pri tovare, u ktorého bola znížená cena z dôvodu zistenia vady, predávajúci už nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola cena tovaru znížená.

Článok 2

Záručná doba a uplatnenie nárokov z vád tovaru zmluvnými stranami

2.1.
Povinnosti kupujúceho :

a) Kupujúci je povinný pred podpisom faktúry/dodacieho listu tovar riadne skontrolovať či nie je kvantitatívny rozdiel, alebo kvalitatívne vady.

b) Pred ďalšou montážou, prípadne povrchovou úpravou je kupujúci povinný overiť (vyskúšať), či je tovar rovnaký, aký požadoval, a či správne pasuje (dosadá) na vozidlo.

c) Rozhodne sa kupujúci tovar neprebrať z kvalitatívneho, alebo kvantitatívneho dôvodu, je povinný toto oznámiť ihneď na danej pobočke, kde si daný tovar objednal.

2.2.
pri veľkoobchodnom predaji:

a) môže kupujúci uplatniť svoje právo z vád tovaru, ak predávajúcemu oznámil vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
- kupujúci vady zistil,
- kupujúci mal vady zistiť pri prehliadke tovaru po prechode nebezpečenstva podľa § 427 ods. 1 a 2 ObZ sa vady mohli zistiť neskôr, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru.

b) prípadná záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru a trvá po dobu, na ktorú sa predávajúci v záručnom liste tvoriacom súčasť dokumentácie výrobku (platí spravidla pre technologické a diagnostické zariadenia) zaviazal, neskončí však skôr, ako uplynutím doby trvanlivosti alebo použiteľnosti vyznačenej na obale výrobku.

2.3.
pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi:

a) vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

b) záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má byť tovar uvedený do prevádzky iným podnikateľom než predávajúcim, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a včas a riadne poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, záručná doba pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi je 24 mesiacov.

2.4.
Reklamáciu pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi je kupujúci povinný uplatniť voči spoločnosti ihneď , ako sa vada na tovare prejaví.

2.5.
Právo zo zodpovednosti za vady tovare zanikne, ak sa neuplatní v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.

Článok 3

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

3.1.
Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, v ktorej tovar zakúpil, alebo na pobočkách spoločnosti DSA s.r.o., prípadne u oprávneného pracovníka spoločnosti.

3.2.
K uplatneniu vád (reklamačnému konaniu) je potrebné predložiť vadný tovar, dôkladne vyplnený Reklamačný list vydaný spoločnosťou, doklad o zakúpení tovaru (faktúra vystavená spoločnosťou, pri ďalšom predaji doklad o predaji spotrebiteľovi), vyjadrenie odborného servisu, ktorý vykonal montáž (demontáž, prípadne posúdenie vady).

3.3.
Reklamačné oddelenie spoločnosti rozhodne o postupe riešenia reklamácie v čo najkratšej dobe. Ak predávajúci zadal vypracovať odborné posúdenie na účely posúdenia oprávnenosti reklamácie, rozhodne reklamačné oddelenie o postupe riešenia reklamácie po obdržaní vypracovaného odborného posúdenia.

3.4.
Reklamačné oddelenie spoločnosti rozhodne o postupe riešenia reklamácie nasledovnými spôsobmi:
a) reklamáciu zamietne.
b) rozhodne, či vadný výrobok opraví, vymení za výrobok bez vady, kupujúcemu vráti peniaze oproti vráteniu tovaru, alebo poskytne kupujúcemu zľavu.

3.5.
Pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi bude reklamačné konanie ukončené najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie a kupujúci bude o spôsobe vyriešenia reklamácie oboznámený písomnou formou.

3.6.
Pri reklamácii, kedy reklamujúci je právnická osoba, je i nie je konečný Spotrebiteľ (Podnikateľ, právny subjekt)viz. Obchod. Zák. 513/1991 Sb. nie je lehota stanovená, Spoločnosť sa zaväzuje reklamácie riešiť v čo najkratšej možnej lehote po nevyhnutne nutnú dobu s vzhľadom na odborné posúdenie výrobku dodávateľom, alebo výrobcom.

Článok 4

Práva kupujúceho pri zistení vád tovaru v rámci maloobchodného predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi

Odstrániteľné vady:

4.1.
Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku.

4.2.
V prípade odstrániteľnej vady tovaru má kupujúci právo na:
a) odstránenie vady tovaru (§ 622 OZ)
b) poskytnutie zľavy z ceny tovaru
c) výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak sa vada týka len tejto súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť závady (§ 622 OZ)
d) odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne používať (§ 623 OZ)

Neodstrániteľné vady:

4.3.
Za neodstrániteľné vady sa považujú vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby bolo možné tovar riadne užívať ako bez vady.

4.4.
V prípade neodstrániteľnej vady tovaru má kupujúci právo na:
a) výmenu tovaru
b) odstúpenie od kúpnej zmluvy
c) na primeranú zľavu z ceny tovaru, ak ide o neodstrániteľné vady tovaru a tovar sa dá používať

Článok 5

Práva kupujúceho pri zistení vád tovaru v rámci veľkoobchodného predaja

5.1.
Pri vadách predstavujúcich porušenie zmluvy podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obz):
a) požadovať odstránenie vád
b) požadovať opravu tovaru, ak sú vady opraviteľné
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy

5.2.
Pri vadách, ktorými bola zmluva porušená nepodstatným spôsobom:
a) dodanie chýbajúceho tovaru
b) odstránenie ostatných vád tovaru c) zľava z kúpnej ceny tovaru

5.3.
V ostatnom platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok 6

Poskytnutie zľavy

Pri poskytnutí zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady a ako sa vada prejavuje pri používaní veci, stupeň a spôsob opotrebovania danej veci, dĺžku užívania a možnosti jej ďalšieho užívania.

Článok 7

Výhrada vlastníckeho práva, poškodenie tovaru pri predaji

Pri predaji dochádza k prechodu vlastníctva k tovaru až úplným zaplatením ceny za vybraný tovar. Ak kupujúci poškodí alebo zničí vybraný tovar ešte pred prechodom vlastníckeho práva k tovaru, zodpovedá za spôsobenú škodu podľa príslušných ustanovení ObZ, resp. OZ o zodpovednosti za škodu.

Článok 8

Náklady spojené s reklamačným konaním

8.1.
V prípade odborného posúdenia vady reklamovaného tovaru pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi hradí náklady s tým spojené:
a) náklady na odborné posúdenie vady tovaru pri reklamácii uplatnenej do 12 mesiacov od zakúpenia spotrebiteľom vždy znáša PREDÁVAJÚCI.
b) kupujúci/žiadateľ o reklamáciu v prípade, že reklamácia nebola posúdená ako oprávnená a odborný posudok uvádza, že vada bola zapríčinená nesprávnym používaním, nesprávnou montážou resp. úmyselným konaním kupujúceho/tretej osoby

Článok 9

Platnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou DSA, s.r.o. nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014. DSA, s.r.o. Bozeny Nemcovej 1157, Vranov nad Topľou, 093 01 Tovarné IČO: 46 507 027, IČ DPH: SK2023561518,  zapísana OS Prešov, vložka číslo 26241/P.
 

Textová časť: Patrik Čatloš – konateľ spoločnosti
Schválil: Patrik Čatloš – konateľ spoločnosti
Účinnosť: 1. 1. 2020
vo Vranove nad Topľou 1. 1. 2020